619 Views

Rent og friskt drikkevann er viktig

Mars 21, 2022
Skrevet av:

Forfatter

De mest kjente metallene er jern, kobber og aluminium. I tillegg til dette kan bakteriene formere seg i rørene gjennom dannelse av biofilm eller andre avleiringer på røret, hvor bakterier trives og får næring.

Ved å tilsette silikater kan BIM bidra til å sikre god kvalitet på drikkevannet til lave kostnader, både for kommunen og forbrukerne. BIM`s Silikater øker umiddelbart pHverdien og reagerer med tungmetaller i vannet, noe som resulterer i rent vann for forbrukeren.

Det handler om å ta de riktige avgjørelsene med tanke på beskyttelse av eksisterende ledningsnett gjennom et godt vannbehandlingssystem, i kombinasjon med en plan for utskifting av ødelagte ledninger.

Bedre vekst og levekår for oppdrettsfisk

På 90-tallet opplevde flere anlegg i Norge problemer med svekket eller død fisk på grunn av høye nivåer av aluminium, jern og kobber på gjellene, og lav pH førte til høy dødelighet ved eksponering for innsjøen.

BIM tok denne utfordringen med å både forbedre levekårene for fisken og samtidig bidra til en betydelig økonomisk gevinst for oppdretterne ved å introdusere våre silikater. Tilsetning av silikater (vannglass) til settefiskanlegg, smolt, stamfisk og elver forbedrer vannkvaliteten, og forbedrer dermed levevilkårene for fisken og reduserer fiskedødeligheten.

Silikatene kompleksdanner giftige tungmetaller som aluminium, kobber og jern i råvannet og danner ufarlige forbindelser. Denne reaksjonen er umiddelbar ved riktig blanding av vannglass, og selv skadet fisk kan gjenvinne styrke etter en kraftig utfelling av tungmetaller på gjellene.

 

Følg oss på sosiale medier