727 Views

Skjemaforvirring kan gi tapte byggeoppdrag

Når fiskere skal bestille et nybygg er det mange skjemaer som skal fylles ut før båten er levert fra verft og klar til fiske. De fleste er enkle. Men om man ikke gjør ting hundre prosent korrekt kan det få store konsekvenser, og i ytterste konsekvens bety tap av en byggekontrakt.

Januar 29, 2020
Skrevet av:

Terje Engø

To fiskere på Austevoll i Hordaland fikk i januar smertelig erfare konsekvensen av å sette et kryss på feil sted på et søknadsskjema.

Situasjonen fiskebåtrederiet Promar AS, som eies av Nils Martin og Helge Solbakken, havnet i, kan ha påført dem store tap. Den viser også at verft og båtbyggere bør sjekke at fiskerne som bestiller nye fartøy kjenner regelverket, eller anbefale at de får hjelp av skipsmeglere eller advokater.

Bestilte båt til 4,2 millioner kroner

Promar AS ville skifte ut fartøyet Havmann som de hadde kjøpt i 2018. Dette var en 14,98 meter lang, 5,82 meter bred båt bygget ved Skogsøy Båtbyggeri i 1997. Austevollingene bestemte seg for en ProWorker 1105, en båt med lengde på 11,05 og bredde på 4,05 meter, bygget av Proas AS i Gursken. Prislapp var, ifølge ervervssøknaden, fem millioner kroner, men 4,2 millioner kroner når den var ferdig forhandlet.

For å bygge båt må en søke Fiskeridirektoratet om ervervstillatelse til nybygget. Fiskeridirektoratet har ett skjema kan brukes til mange ulike søknader. Her kan en søke om ringnotløyve, torsketrålløyve, pelagisk trålløyve, innføring av importert fartøy eller tidligere uregistrert fartøy i merkeregister, innføring av nybygg i merkeregisteret, kjøp av eldre fiskefartøy og utskifting av eldre fiskefartøy, samt flere andre søknader.

Promar fylte ut skjemaet, krysset av for «utskifting av eldre fiskefartøy» og sendte søknaden 30. juli i fjor.

Hvor krysses det av for generell og hvor for alminnelig utskiftingstillatelse? Og hva er forskjellen. Gjøres det feil kan det få store økonomiske konsekvenser. Skjermdump av kopi av ervervssøknad.

Rask innvilgelse av søknad

Allerede 6. august gjorde direktoraet vedtak om ervervstillatelse for «Nybygg til utskifting av Havmann H-49-AV LK6225». En rask og knirkefri prosess. Det var i hvert fall hva de to eierne trodde. Havmann ble solgt 12. september for 4,5 millioner kroner og har nå navnet Bøværing.

For redere som skal bygge nytt er det mulig å søke om å bruke leiefartøy mens de venter på nybygget. For mange er det viktig å selge fartøyet som skal skiftes ut, slik at det blir frigjort kapital. Da er det praktisk å kunne leie et tilsvarende fartøy, mens en venter på levering av nybygg.

Ett uventet avslag

3. januar i år ble det søkt om tillatelse til å benytte leiefartøy. De ønsket å bruke fartøyet Håbrand som leiefartøy i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord. 14. januar var søknaden ferdig behandlet.

I vedtaket fra region Vest heter det:

– § 52 tredje ledd i forskrift 12. desember 2019 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2020 (deltakerforskriften) lyder:

– Ved kontrahering av nybygg kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte leiefartøy til å delta i lukket gruppe. Det er en forutsetning at søker har forhåndstilsagn om utskiftingstillatelse etter § 50 tredje ledd, og at leiefartøyet ikke har fisket i henhold til annen leiefartøytillatelse i løpet av siste to år.

– Det er videre en forutsetning at søker enten har inngått bindende kontrakt om kjøp av nybygg med levering senest om to år, eller bindende kontrakt om kjøp av nybygg med levering senest innen utløpet av inneværende kalenderår, og kan dokumentere at levering av nybygg er forsinket som følge av forhold utenfor rederiets kontroll.

– Deltakerforskriftens § 50 tredje ledd omhandler generell utskifting.

– Kravet i forskriften er at, før det kan gis vedtak om bruk av leiefartøy ved kontrahering av nybygg må det foreligge vedtak om generell utskifting av fartøyet som nybygget kommer til erstatning for. Promar AS har kun en alminnelig utskiftingstillatelse til nybygg, hjemlet i deltakerforskriften § 50 første ledd, skriver direktoratet i avslaget.

Derved var søknad om bruk av leiefartøy avslått.

Her er forklaringen i vedtak om avslag på å benytte leiefartøy. Kopi av dokument.

Forskjell på alminnelig og generell

På skjemaet som Promar fylte ut er det ikke noe som heter verken alminnelig eller generell utskifting men «utskifting av eldre fartøy». I en klage til direktoratet skriver Helge Solbakken blant annet:

– I overskriften står det «Søknad om utskifting av fartøy. Region Vest» Videre i mailen skriver jeg: « Hei, Vedlagt finner dere søknad om nybygg til erstatning av fartøyet Havmann som nå ser ut til å bli solgt videre til annen fisker. Litt usikker på om alt stemmer, så skulle det være noen mangler så er det bare å si ifra», sak 19/11360. Det kommer ingen kommentar på at noe manglet og jeg mottar «vedtak om ervervstillatelse for Nybygg til utskiftning av Havmann H-49- AV LK6225», så med dette i boks aner jeg fred og ingen fare og lar Havmann gå til ny eier. Dette er utskiftningstillatelsen Innovasjon Norge etterlyste for å si ja til ny båt og det som var nødvendig for å fortsette prosessen. Trodde jeg.

– Med den viktige torskesesongen i vente, søkes det om nybyggordning i sak 20/153, men til mitt store sjokk får jeg avslag fordi jeg skulle søkt om noe som heter Generell utskiftningstillatelse. Det jeg hadde fått var bare en Alminnelig utskiftningstillatelse, skriver Solbakken, som sier at torskesesongen er selve ryggraden i driftsåret. De økonomiske konsekvensene for han privat kan bli vanskelig å bære.

Ukjent om anken blir tatt til følge

Når dette skrives er klagen ikke behandlet. Men moralen i saken er at når en skal bygge nytt er det viktig å ha tunga beint i munnen. For i byråkratiet er alminnelig og generell to ting. Skal skjemaet brukes til å søke generell utskiftingstillatelse skal det skrives «generell utskiftingstillatelse» på søknaden, ikke bare krysses av for det som kanskje fortoner seg logisk for mange. Søknader om utskifting og erverv, og ikke minst omsetning av kvoter, har blitt et viktig arbeidsfelt for skipsmeglere og advokater i senere år.

For et skipsbyggeri kan i praksis en slik feil bety at rederiet får økonomiske problemer og blir tvunget til å kansellere eller ikke inngå byggekontrakt.

Følg oss på sosiale medier